Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság három tagból áll. Tagjait a küldöttgyűlés választja öt évre. A tagok a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. Döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. Alakuló ülésen tagjaik sorából elnököt választanak.

A Felügyelőbizottság köteles a döntéshozó szervek elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezzel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

Feladata: a szakszervezeti testületek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a testületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

A Felügyelőbizottság a szakszervezet irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a szakszervezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a szakszervezet fizetési számláját, pénztárát, értékpapír számláját, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a szakszervezetnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a szakszervezettel szemben.

A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság címe:

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési címe: 1406 Budapest, Pf. 14

Aktualizálva: 2022.11.16.