Küldöttgyűlés (kongresszus)

A küldöttgyűlés a Postás Szakszervezet legfelsőbb képviseleti és döntést hozó testülete.

A küldöttgyűlés teljes jogú résztvevői:

a küldöttgyűlést a tagok soraiból megválasztott küldöttek alkotják. A küldötteket a választási körzetekben választják a jelen alapszabály 1. számú mellékletét képező Választási Szabályzatban meghatározott számban és módon.

A Küldöttgyűlés állandó meghívottjai:

A Küldöttgyűlés küldötteit ötéves időtartamra választják. Időközben megüresedett küldötti helyre csak az adott választási körzet tagsága választhat új küldöttet. A küldöttek szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják.

A küldöttgyűlés szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A küldöttgyűlést az elnök, vagy akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. Az elnök köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

Az e célból összehívott küldöttgyűlésen a küldöttek kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedéseket tenni, vagy a szakszervezet megszüntetéséről dönteni.

Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni:

A küldöttgyűlés összehívásáról az ülés időpontja előtt legalább 30 nappal a küldötteket írásban értesíteni kell a napirend, a helyszín és az időpont megjelölésével. Rendkívüli esetben a napirend, a helyszín és az időpont megjelölését tartalmazó értesítést legkésőbb az ülés időpontja előtt 10 nappal kell írásban megküldeni a küldötteknek.

A küldöttgyűlési meghívó átvételét követő három napon belül a küldöttgyűlési tag kérheti a küldöttgyűlés napirendjének kiegészítését, indoklással ellátva. Amennyiben a kezdeményezés elutasításra kerül, vagy nem születik döntés, a küldöttgyűlés a napirendi pontok elfogadását megelőzően dönt a napirend kiegészítési javaslat tárgyában.

A küldöttgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással mandátumvizsgálókat, levezető elnököt, szavazatszámlálókat, jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv- hitelesítőt választ. Határozathozatalt megelőzően ellenőrizni kell a határozatképességet. A küldöttgyűlés egyszerű többséggel dönt a határozatok kihirdetésének mikéntjéről.


1.1. A Küldöttgyűlés kizárólagos jog- és hatásköre:

 1. elfogadja, illetve módosítja az Alapszabályt;
 2. elfogadja, illetve módosítja a Választási Szabályzatot;
 3. meghatározza a tagdíj mértékét és meghatározza a tagdíjrészesedés arányait;
 4. kialakítja a vagyonkezelés alapelveit, sztrájkalapot hozhat létre;
 5. dönt a hazai és nemzetközi szakszervezeti szövetséghez való tartozás ügyében;
 6. meghatározza a szakszervezet programját és általános célkitűzéseit;
 7. megvitatja az adott választási ciklusban végzett munkáról szóló beszámolót, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB), a Felügyelő Bizottság, valamint az Etikai Bizottság jelentését. Dönt ezek elfogadásáról;
 8. öt évre megválasztja:
 9. a tagfelvételről, tagsági viszony felmondásáról, valamint tag kizárásáról való döntés jogát átruházza az alapszervezet részére, kivéve az 5. § 3. pontjában foglaltakat;
 10. dönt a szakszervezet egyesülésének és szétválásának elhatározásáról;
 11. az éves költségvetés és beszámoló, a szakszervezet vagyoni helyzetéről szóló jelentés elfogadását átruházza a választmány hatáskörébe;
 12. dönt a Postás Szakszervezet megszűnéséről és határoz vagyonáról;
 13. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyását, amelyet a szakszervezet saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozóival köt, átruházza a Választmány hatáskörébe;
 14. a jelenlegi és korábbi szakszervezeti tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok, vagy más szakszervezetek tagjai elleni - a Postás Szakszervezetnek okozott károk miatt - kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 15. határoz a küldöttgyűlés által választott tisztségviselők kizárásáról.

A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50%-a +1 fő jelen van.

A döntéshez szükséges szavazati arányok:


1.2. Határozathozatal ülés tartása nélkül:

A küldöttgyűlés az Alapszabály módosítása tárgyában (Alapszabály 11.§ 1.1. a) pont) ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot. A Postás Szakszervezet Elnöke a határozathozatalt a határozat tervezetének küldöttek részére történő megküldésével kezdeményezi.

A küldöttek a határozattervezet kézhezvételétől számított 15 napon belül szavazatukat megküldik az Elnöknek. A szavazás a küldött nevének feltüntetésével történik (névszerinti szavazás).

A határozathozatali eljárás eredményes, ha a szavazásra jogosult küldöttek legalább 50%-a + 1 fő szavazatukat megküldik az Elnöknek.

Az Alapszabály-módosítás elfogadásához a beérkezett szavazatok 3/4-es többsége szükséges. Ha bármely küldött a szavazásra nyitva álló 15 napos határidőn belül írásban kéri az ülés megtartását, az elnök az ülést összehívja.

A szavazásra megállapított 15 napos határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezése napjától számított három napon belül - az elnök bizottságilag megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül közli a küldöttekkel.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Aktualizálva: 2017.11.23.