Választmány

Két küldöttgyűlés között a szakszervezet felsőbb szintű irányító, valamint döntéshozó testülete, amely a küldöttgyűlés, továbbá a saját határozatai alapján irányítja a szakszervezet érdekvédelmi, szervezetpolitikai és pénzügyi tevékenységét. A választmány a szakszervezet tagságának és a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel.

A Választmány teljes jogú tagjai:

A választmány tagjait a szakszervezeti tagok soraiból választják a választási körzetekben a jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képező Választási Szabályzatban meghatározott számban és módon.
Amennyiben az elnök és az alelnök nem tagja a választmánynak, ez esetben őket a küldöttgyűlés jogosult megválasztani a választmány tagjává, ilyen esetben a választmány létszáma módosul.

A Választmány állandó meghívottjai:

A Választmány jog- és hatásköre:

 1. határoz a küldöttgyűlés összehívásáról és előkészíti érdemi munkáját;
 2. állást foglal a Postás Szakszervezetet érintő szervezeti, politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekben és delegálja az országos szakszervezeti szövetségbe, azok fórumaiba és más külső bizottságokba a résztvevő személyeket;
 3. elfogadja a Postás Szakszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát;
 4. jóváhagyja - a küldöttgyűlés felhatalmazása alapján - azon szerződések megkötését, amelyeket a szakszervezet saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozóival köt;
 5. dönt alapítványok létrehozásáról, alapítványhoz való csatlakozásról, tájékoztatást hallgat meg az alapítvány kuratóriumától, az alapítvány működéséről, pénzügyi gazdálkodásáról;
 6. kinevezi a Postás Dolgozó felelős szerkesztőjét;
 7. meghatározza a nemzetközi kapcsolattartás főbb elveit és irányvonalát és ellenőrzi a Postás Szakszervezet nemzetközi tevékenységét;
 8. elfogadja a szakszervezet szabályzatait;
 9. a küldöttgyűléstől nyert felhatalmazás alapján dönt az éves költségvetés és beszámoló, a szakszervezet vagyoni helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról. Dönt a Postás Szakszervezet tagdíj-részesedési hányad megosztásáról a középszervek és a központ között;
 10. meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket;
 11. kollektív szerződést és bérmegállapodást köt;
 12. dönt a vállalati szintű általános munkaharc akciók (sztrájk) meghirdetéséről;
 13. dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A választmány összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök gondoskodik.

A választmány akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a jelen van.

A választmány döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az a), c), d), i), k,), l) pontokat, ezek esetében 2/3-os többséggel hozza határozatait.

Aktualizálva: 2017.11.23.